Největší daňové změny pro rok 2018

08.12.2017

Přehled největších daňových změn pro rok 2018 se zaměří na oblast Daně z příjmů fyzických osob, Elektronickou evidenci tržeb a na Kontrolní hlášení k DPH.

Daň z příjmů fyzických osob

Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2018 se zvyšuje minimální mzda na 12 200 korun za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin).

A v důsledku toho:

 • se zvyšuje částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439 200 korun ročně,
 • slevu za umístění dítěte bude možné uplatnit až do výše 12 200 korun,
 • daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 z příjmů ze závislé činnosti a § 7 z podnikání (vyloučeny tedy budou příjmy § 8 z kapitálového majetku a § 9 příjmy z nájmu) alespoň ve výši šesti-násobku minimální mzdy; tedy v úhrnu za zdaňovací období nejméně 73 200 korun. V souvislosti s tím se zvýšil hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 6 100 Kč.

Další změny pro rok 2018

 • Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (1 800 Kč ročně), tedy ze současných 13 404 Kč ročně na 15 204 Kč ročně.
 • Prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění. Nově se umožňuje toto prohlášení učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem - např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení správnosti údajů. Možnost stvrzení vlastnoručním podpisem zůstává zachována i nadále.
 • Zrušení omezení uplatnění slevy na dani na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na vyživované děti u poplatníků, kteří v rámci vyčíslení dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti a z příjmů z nájmu uplatnili výdaje procentem z příjmů, přičemž součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně.
 • Na žádost o vrácení vratitelného přeplatku podanou současně s daňovým přiznáním před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání se hledí jako na žádost podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, není třeba znovu podávat žádost o vrácení přeplatku.
 • Zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní. Poplatník není povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. odměna člena volební komise).
 • Snížení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) ve všech pásmech na polovinu:
   -u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 1 600 000 Kč na 800 000 Kč,
   -u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 1 200 000 Kč na 600 000 Kč,
   -u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 600 000 Kč na 300 000 Kč,
   -u jiných příjmů ze samostatné činnosti z 800 000 Kč na 400 000 Kč.
  Na rozdíl od roku 2017 se snížené stropy uplatní bez výjimky u všech poplatníků uplatňujících paušální výdaje.

Elektronická evidence tržeb: 3. a 4. fáze

V roce 2018 dojde k náběhu posledních dvou fází elektronické evidence tržeb.

 • Dnem 1. března 2018 startuje třetí fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se bude vztahovat na ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, stravování a pohostinství (tržby z dodání zboží).

Skupiny CZ-NACE 1-12, 18 - 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42,

45.2, 45.4, 48-94, 97-99.

 • Dnem 1. června 2018 se jako poslední do evidence zapojí podnikatelé v oblasti vybraných řemesel a výrobních činností, například výrobci oděvů, hraček, elektrikáři, kadeřnice, maséři.

Skupiny CZ-NACE 13 - 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96.

Kontrolní hlášení (k DPH)

Od 1. 1. 2018 se mění ustanovení o náležitostech kontrolního hlášení podle Nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 v tom smyslu, že se blíže konkretizují jednotlivé okruhy náležitostí. Plátce je povinen kromě obecných náležitostí podání uvést identifikační a kontaktní údaje plátce, údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení, údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně a identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

Na samotném principu Kontrolního hlášení se nic nemění.

Zdroj: Finanční správa